سقف شیروانی

سقف شیروانی

سقف شیروانی

در بعضی مواقع سقف شیروانی فقط به عنوان عایق و پوششی برای سقف مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین سقف شیروانی با توجه به سازه و جنس سازه و موقعیت مکانی اجرا میشود .گروه صنعتی شفق بام میتواند پروژه سقف شیروانی را درکوتاه ترین زمان ممکن تحویل مشتری دهد.